Privacyverklaring Burnout Preventie Brabant

Bij het verlenen van onze diensten binnen de vereniging Burnout Preventie Brabant (BPB) verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. 

1.Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door alle professionals aangesloten bij BPB zoals vermeld op de website www.burnoutpreventiebrabant.nl. Alle professionals houden zich aan de privacyregels conform deze privacyverklaring en hanteren daarnaast in contact met de client een eigen privacyregeling.  

2. Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het begeleidingstraject. 

3. Persoonsgegevens
De casushouder (de contactpersoon gedurende het begeleidingstraject) verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam cliënt en werkgever
 • Geboortedatum cliënt
 • Adresgegevens cliënt en werkgever
 • e-mailadres cliënt en werkgever
 • telefoonnummers cliënt en werkgever
 • Geslacht cliënt
 • Plan van aanpak en rapportages

Deze informatie zal niet zonder toestemming (toestemmingsverklaring) van de cliënt worden gedeeld met opdrachtgever/werkgever of professionals buiten het BPB. 

4. Doeleinden
BPB professionals verwerken deze persoonsgegevens ten bate van onderlinge  samenwerking tussen de BPB professionals voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van onderling contact;
 • Het gezamenlijk bieden van een begeleidingstraject op maat; 
 • Het verrichten van administratieve handelingen en beheer cliëntenbestand; 
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers 
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

BPB professionals verwerken deze persoonsgegevens ten bate van het begeleidingstraject van de cliënt voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met de cliënt;
 • Het bieden van een begeleidingstraject op maat;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

BPB professionals verwerken deze persoonsgegevens ten bate van de opdrachtgever/werkgever voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact met de opdrachtgever;
 • Rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers; 
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Bovenstaande informatie zal niet zonder toestemming (toestemmingsverklaring) van de cliënt worden gedeeld met opdrachtgever/werkgever of professionals buiten het BPB. 

5. Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden
BPB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. BPB blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.  

7. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een termijn van 3 jaar voor het bewaren van uw dossier waarin de onder 3. vermelde persoonsgegevens zijn verwerkt.

8. Hoe wij uw gegevens beveiligen
BPB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact op met info@burnoutpreventiebrabant.nl.

9. Cookies
BPB gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk doen op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

10. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BPB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar de casushouder via info@burnoutpreventiebrabant.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2019.