Algemene Voorwaarden Coöperatie Burnout Preventie & Begeleiding (BPB) U.A.

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: De Coöperatie Burnout Preventie & Begeleiding U.A. (hierna te noemen ‘BPB’) als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84834161, die haar Diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De Diensten worden uitgevoerd door leden van BPB en door haar in te huren professionals.
 2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon (werkgever) die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten.
 3. Cliënt: De natuurlijke persoon (werknemer) die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden.
 4. Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven aan BPB op het gebied van coaching, begeleiding, advisering, therapie, (in company) training, consulten of aanverwante werkzaamheden gericht op preventie of begeleiding van stressklachten en burnout, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 5. Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. Professionals: de leden van BPB en door BPB in te huren professionals die Diensten uitvoeren voor een Cliënt of Opdrachtgever.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, alsmede aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van haar activiteiten Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. In geval van discrepantie tussen deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

 

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van Artikel 3 lid 1.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie per de datum van de offerte.

 

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer en de bij haar aangesloten Professionals tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer en de door haar in te huren Professionals gehouden zijn de overeengekomen verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn, waaronder begrepen eventuele verlengingstermijnen, levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een Opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

 

Artikel 5: Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer, Cliënt en Opdrachtgever zijn, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt voor alle in te zetten Professionals. BPB maakt hiervoor gebruik van een Privacyreglement, zoals vermeld op www.burnoutpreventienederland.nl.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer, Professionals en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Opdrachtnemer zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst –gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s.
 2. Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze Overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.

 

Artikel 7: Honorarium, kosten en betaling

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer wordt berekend op basis van tarieven zoals neergelegd in de Overeenkomst excl btw.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten van de Professionals.
 2. Iedere Professional heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering respectievelijk algemene aansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van haar beroepsgroep.
 3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van haar Professionals de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van de Professionals. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde Professionals zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op hen te verhalen.
 4. De aansprakelijkheid van de Professional is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door de Professional gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering respectievelijk algemene aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder de betreffende verzekering.
 5. Opdrachtnemer, noch de Professional is aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade van welke aard ook.
 6. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 3 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van de Professional voor alle schade die mocht zijn ontstaan uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht van de betreffende Professional, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

 

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden

 1. Door Opdrachtnemer aangeboden trainingen, events, webinars en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training, event, webinar of workshop in de voorgaande informatie aangegeven.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever van losse trainingen, events, webinars en workshops en aanverwante werkzaamheden dient Opdrachtgever annuleringskosten aan Opdrachtnemer te betalen. De annuleringskosten bedragen:
  1. Tot uiterlijk 1 maand voor de startdatum kan kosteloos worden geannuleerd;
  2. Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de startdatum bedragen de kosten 50% van de overeengekomen prijs;
  3. Bij annulering binnen 14 dagen voor de startdatum bedragen de kosten 100% van de overeengekomen prijs.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever of Cliënt van een sessie/consultant of andere begeleidingsactiviteiten bedragen de annuleringskosten:
  1. Bij annulering 24 uur of langer en korter dan 48 uur voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
  2. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.
 4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 10: Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, te beëindigen door schriftelijke mededeling aan de ander. De Opdrachtgever dient bij de opzegging – ongeacht de reden en ongeacht door welke partij dit is geschied – tenminste de diensten en kosten te betalen die tot het moment van opzegging zijn verricht/gemaakt door Opdrachtnemer.

 

Artikel 11: Geschillenbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN Mediation Reglement. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan een rechter voorleggen, tenzij uitsluitend ter bewaring van rechten.
 2. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Vastgesteld op 1-1-2022.